Α’ κλίση ουσιαστικών(ασυναίρετα)

 

Η α΄ κλίση περιλαμβάνει ουσιαστικά

Αρσενικά                                       Θηλυκά

 • -ας                                        i) –α   ii) – η
 • -ης

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ ΣΕ –ΑΣ ΚΑΙ –ΗΣ (ασυναίρετα)

Ενικός αριθμός                         Πληθυντικός αριθμός

Ον.          ὁ     λοχί-ας                                                    οἱ     λοχί-αι

Γεν.         τοῦ  λοχί-ου                                                   τῶν  λοχι-ῶν

Δοτ.         τῷ  λοχί-                                                      τοῖς  λοχί-αις

Αιτ.          τόν λοχί-αν                                                    τούς λοχί-ας

Κλητ.       ὦ   λοχί-α                                                        ὦ  λοχί-αι

Ενικός αριθμός                         Πληθυντικός αριθμός

Ον.          ὁ          πολίτ-ης                                             οἱ         πολίτ-αι

Γεν.         τοῦ         πολίτ-ου                                          τῶν      πολιτι-ῶν

Δοτ.         τῷ        πολίτ-                                              τοῖς      πολίτ-αις

Αιτ.          τόν         πολίτ-ην                                          τούς     πολίτ-ας

Κλητ.       ὦ           πολίτ-α                                            ὦ        πολίτ-αι

Ενικός αριθμός                         Πληθυντικός αριθμός

Ον.          ὁ          μαθητ-ής                                            οἱ         μαθητ-αί

Γεν.         τοῦ         μαθητ-ο                                         τῶν      μαθητ-ῶν

Δοτ.         τῷ         μαθητ-                                            τοῖς      μαθητ-αῖς

Αιτ.          τόν         μαθητ-ήν                                         τούς     μαθητ-άς

Κλητ.       ὦ           μαθητ-ά                                           ὦ        μαθητ-αί

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΗΛΥΚΩΝ ΣΕ –Α  (ΓΕΝΙΚΗ –ΑΣ)

Ενικός αριθμός                         Πληθυντικός αριθμός

Ον.          ἡ           δωρε-                                              αἱ       δωρε-αί

Γεν.         τῆς          δωρε-ᾶς                                         τῶν    δωρε-ῶν

Δοτ.         τῇ         δωρε-                                             ταῖς    δωρε-αῖς

Αιτ.          τήν         δωρε-ὰν                                         τάς     δωρε-άς

Κλητ.       ὦ           δωρε-ά                                            ὦ       δωρε-αί

Ενικός αριθμός                         Πληθυντικός αριθμός

Ον.          ἡ             πολιτεί-α                                         αἱ        πολιτεῖ-αι

Γεν.         τῆς            πολιτεί-ας                                     τῶν     πολιτει-ῶν

Δοτ.         τῇ            πολιτεί-                                       ταῖς     πολιτεί-αις

Αιτ.          τήν             πολιτεί-αν                                τάς      πολιτεί-ας

Κλητ.       ὦ               πολιτεί-α                                      ὦ       πολιτεῖ-αι

Ενικός αριθμός                         Πληθυντικός αριθμός

Ον.          ἡ            ἀλήθει-α                                           αἱ          ἀλήθει-αι

Γεν.         τῆς          ἀληθεί-ας                                     τῶν        ἀληθει-ῶν

Δοτ.         τῇ           ἀληθεί-                                          ταῖς        ἀληθεί-αις

Αιτ.          τήν           ἀλήθει-αν                                      τάς          ἀληθεί-ας

Κλητ.       ὦ             ἀλήθει-α                                        ὦ            ἀλήθει-αι

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΗΛΥΚΩΝ ΣΕ –Α (ΓΕΝΙΚΗ –ΗΣ)

Ενικός αριθμός                         Πληθυντικός αριθμός

Ον.          ἡ        βασίλισσα-α                                        αἱ          βασίλισσ-αι

Γεν.         τῆς      βασιλίσσ-ης                                    τῶν        βασιλισσ-ῶν

Δοτ.         τῇ       βασιλίσσ-                                         ταῖς        βασίλισσ-αις

Αιτ.          την     βασίλισσ-αν                                        τάς          βασίλισσ-ας

Κλητ.       ὦ        βασίλισσ-α                                         ὦ            βασίλισσ-αι

Ενικός αριθμός                         Πληθυντικός αριθμός

Ον.          ἡ         γλῶσσ –α                                            αἱ           γλῶσσ –αι

Γεν.         τῆς      γλώσσ-ης                                       τῶν         γλωσσ-ῶν

Δοτ.         τῇ       γλώσσ-                                            ταῖς        γλώσσ-αις

Αιτ.          την     γλῶσσ –αν                                          τάς          γλώσσ-ας

Κλητ.       ὦ       γλῶσσ –α                                             ὦ            γλῶσσ –αι

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΗΛΥΚΩΝ ΣΕ – Η

Ενικός αριθμός                         Πληθυντικός αριθμός

Ον.          ἡ        δίκ-η                                                     αἱ            δίκ-αι

Γεν.         τῆς      δίκ –ης                                              τῶν         δικ-ῶν

Δοτ.         τῇ       δίκ-                                                   ταῖς         δίκ-αις

Αιτ.          την      δίκ-ην                                                 τάς          δίκ-ας

Κλητ.       ὦ        δίκ-η                                                    ὦ             δίκ-αι

Ενικός αριθμός                         Πληθυντικός αριθμός

Ον.          ἡ        τιμ-ή                                                      αἱ            τιμ-αί

Γεν.         τῆς       τιμ-ῆς                                               τῶν         τιμ-ῶν

Δοτ.         τῇ       τιμ-                                                    ταῖς         τιμ- αῖς

Αιτ.          την      τιμ-ήν                                                  τάς          τιμ-άς

Κλητ.       ὦ        τιμ-ή                                                    ὦ             τιμ-αί

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ(γενικές)

 • Στον πληθυντικό αριθμό οι καταλήξεις είναι ίδιες
 • Το –α είναι πάντοτε μακρόχρονο στην κατάληξη –ας
 • Η γενική του πληθυντικού τονίζεται στη λήγουσα και περισπάται

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 • Αρσενικά σε –ης που σχηματίζουν κλητική σε –α
 1.                                           i.   Τα εθνικά (π.χ. Πέρσα)
 2.                                        ii.   Όσα λήγουν σε –της (π.χ. στρατιώτα)
 3.                                     iii.   Τα σύνθετα, με β’συνθετικό ρήμα [-άρχης, -μέτρης, – ώνης, -τρίβης, -πώλης (π.χ. λυκειάρχα)
 • Στα θηλυκά που λήγουν σε –α αν πριν από την κατάληξη υπάρχει –ρ ή φωνήεν το –α αυτό ονομάζεται καθαρό και είναι μακρόχρονο και διατηρείται ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΤΩΣΕΙΣ.
 • Ιδιαίτερη προσοχή
 1.                                                                                                                   i.            Όταν η λέξη τονίζεται στην προπαραλήγουσα
 2.                                                                                ii.            Στα ονόματα γραῖα, μαῖα. μυῖα, μοῖρα,πεῖρα,σφαῖρα,σφυρα,πρῷρα

ΤΟ –Α ΕΙΝΑΙ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΟ

 • Στα θηλυκά σε –α αν πριν την κατάληξη υπάρχει σύμφωνο εκτός του –ρ το –α είναι μη καθαρό, βραχύχρονο και η γενική και δοτική του ενικού παίρνει κατάληξη –η (π.χ. μζα- μάζης)
 • Στην αιτιατική και κλητική του ενικού το –α εξαρτάται από την ονομαστική αν θα είναι μακρό ή βραχύ.
Advertisements

Image

Image

Α κλίση ουσιαστικών (ασυναίρετα)

Α’ κλίση ουσιαστικών(ασυναίρετα)

Η α΄ κλίση περιλαμβάνει ουσιαστικά

Αρσενικά                                       Θηλυκά

 • -ας                                        i) –α   ii) – η
 • -ης

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ ΣΕ –ΑΣ ΚΑΙ –ΗΣ (ασυναίρετα)

Ενικός αριθμός                         Πληθυντικός αριθμός

Ον.          ὁ     λοχί-ας                                                    οἱ     λοχί-αι

Γεν.         τοῦ  λοχί-ου                                                   τῶν  λοχι-ῶν

Δοτ.         τῷ  λοχί-                                                      τοῖς  λοχί-αις

Αιτ.          τόν λοχί-αν                                                    τούς λοχί-ας

Κλητ.       ὦ   λοχί-α                                                        ὦ  λοχί-αι

Ενικός αριθμός                         Πληθυντικός αριθμός

Ον.          ὁ          πολίτ-ης                                             οἱ         πολίτ-αι

Γεν.         τοῦ         πολίτ-ου                                          τῶν      πολιτι-ῶν

Δοτ.         τῷ        πολίτ-                                              τοῖς      πολίτ-αις

Αιτ.          τόν         πολίτ-ην                                          τούς     πολίτ-ας

Κλητ.       ὦ           πολίτ-α                                            ὦ        πολίτ-αι

Ενικός αριθμός                         Πληθυντικός αριθμός

Ον.          ὁ          μαθητ-ής                                            οἱ         μαθητ-αί

Γεν.         τοῦ         μαθητ-ο                                         τῶν      μαθητ-ῶν

Δοτ.         τῷ         μαθητ-                                            τοῖς      μαθητ-αῖς

Αιτ.          τόν         μαθητ-ήν                                         τούς     μαθητ-άς

Κλητ.       ὦ           μαθητ-ά                                           ὦ        μαθητ-αί

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΗΛΥΚΩΝ ΣΕ –Α  (ΓΕΝΙΚΗ –ΑΣ)

Ενικός αριθμός                         Πληθυντικός αριθμός

Ον.          ἡ           δωρε-                                              αἱ       δωρε-αί

Γεν.         τῆς          δωρε-ᾶς                                         τῶν    δωρε-ῶν

Δοτ.         τῇ         δωρε-                                             ταῖς    δωρε-αῖς

Αιτ.          τήν         δωρε-ὰν                                         τάς     δωρε-άς

Κλητ.       ὦ           δωρε-ά                                            ὦ       δωρε-αί

Ενικός αριθμός                         Πληθυντικός αριθμός

Ον.          ἡ             πολιτεί-α                                         αἱ        πολιτεῖ-αι

Γεν.         τῆς            πολιτεί-ας                                     τῶν     πολιτει-ῶν

Δοτ.         τῇ            πολιτεί-                                       ταῖς     πολιτεί-αις

Αιτ.          τήν             πολιτεί-αν                                τάς      πολιτεί-ας

Κλητ.       ὦ               πολιτεί-α                                      ὦ       πολιτεῖ-αι

Ενικός αριθμός                         Πληθυντικός αριθμός

Ον.          ἡ            ἀλήθει-α                                           αἱ          ἀλήθει-αι

Γεν.         τῆς          ἀληθεί-ας                                     τῶν        ἀληθει-ῶν

Δοτ.         τῇ           ἀληθεί-                                          ταῖς        ἀληθεί-αις

Αιτ.          τήν           ἀλήθει-αν                                      τάς          ἀληθεί-ας

Κλητ.       ὦ             ἀλήθει-α                                        ὦ            ἀλήθει-αι

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΗΛΥΚΩΝ ΣΕ –Α (ΓΕΝΙΚΗ –ΗΣ)

Ενικός αριθμός                         Πληθυντικός αριθμός

Ον.          ἡ        βασίλισσα-α                                        αἱ          βασίλισσ-αι

Γεν.         τῆς      βασιλίσσ-ης                                    τῶν        βασιλισσ-ῶν

Δοτ.         τῇ       βασιλίσσ-                                         ταῖς        βασίλισσ-αις

Αιτ.          την     βασίλισσ-αν                                        τάς          βασίλισσ-ας

Κλητ.       ὦ        βασίλισσ-α                                         ὦ            βασίλισσ-αι

Ενικός αριθμός                         Πληθυντικός αριθμός

Ον.          ἡ         γλῶσσ –α                                            αἱ           γλῶσσ –αι

Γεν.         τῆς      γλώσσ-ης                                       τῶν         γλωσσ-ῶν

Δοτ.         τῇ       γλώσσ-                                            ταῖς        γλώσσ-αις

Αιτ.          την     γλῶσσ –αν                                          τάς          γλώσσ-ας

Κλητ.       ὦ       γλῶσσ –α                                             ὦ            γλῶσσ –αι

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΗΛΥΚΩΝ ΣΕ – Η

Ενικός αριθμός                         Πληθυντικός αριθμός

Ον.          ἡ        δίκ-η                                                     αἱ            δίκ-αι

Γεν.         τῆς      δίκ –ης                                              τῶν         δικ-ῶν

Δοτ.         τῇ       δίκ-                                                   ταῖς         δίκ-αις

Αιτ.          την      δίκ-ην                                                 τάς          δίκ-ας

Κλητ.       ὦ        δίκ-η                                                    ὦ             δίκ-αι

Ενικός αριθμός                         Πληθυντικός αριθμός

Ον.          ἡ        τιμ-ή                                                      αἱ            τιμ-αί

Γεν.         τῆς       τιμ-ῆς                                               τῶν         τιμ-ῶν

Δοτ.         τῇ       τιμ-                                                    ταῖς         τιμ- αῖς

Αιτ.          την      τιμ-ήν                                                  τάς          τιμ-άς

Κλητ.       ὦ        τιμ-ή                                                    ὦ             τιμ-αί

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ(γενικές)

 • Στον πληθυντικό αριθμό οι καταλήξεις είναι ίδιες
 • Το –α είναι πάντοτε μακρόχρονο στην κατάληξη –ας
 • Η γενική του πληθυντικού τονίζεται στη λήγουσα και περισπάται

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 • Αρσενικά σε –ης που σχηματίζουν κλητική σε –α
 1.                                           i.   Τα εθνικά (π.χ. Πέρσα)
 2.                                        ii.   Όσα λήγουν σε –της (π.χ. στρατιώτα)
 3.                                     iii.   Τα σύνθετα, με β’συνθετικό ρήμα [-άρχης, -μέτρης, – ώνης, -τρίβης, -πώλης (π.χ. λυκειάρχα)
 • Στα θηλυκά που λήγουν σε –α αν πριν από την κατάληξη υπάρχει –ρ ή φωνήεν το –α αυτό ονομάζεται καθαρό και είναι μακρόχρονο και διατηρείται ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΤΩΣΕΙΣ.
 • Ιδιαίτερη προσοχή
 1.                                                                                                                   i.            Όταν η λέξη τονίζεται στην προπαραλήγουσα
 2.                                                                                ii.            Στα ονόματα γραῖα, μαῖα. μυῖα, μοῖρα,πεῖρα,σφαῖρα,σφυρα,πρῷρα

ΤΟ –Α ΕΙΝΑΙ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΟ

 • Στα θηλυκά σε –α αν πριν την κατάληξη υπάρχει σύμφωνο εκτός του –ρ το –α είναι μη καθαρό, βραχύχρονο και η γενική και δοτική του ενικού παίρνει κατάληξη –η (π.χ. μζα- μάζης)
 • Στην αιτιατική και κλητική του ενικού το –α εξαρτάται από την ονομαστική αν θα είναι μακρό ή βραχύ.

Ο νατουραλισμός στη Φόνισσα του Παπαδιαμάντη

Σας παραθέτω ένα άρθρο σχετικά με το νατουραλισμό στη» Φόνισσα «του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη.

Ένα μουσικοχορευτικό δρώμενο της Φόνισσας

Ένα μουσικοχορευτικό δρώμενο.Δείτε πως ένα γραπτό κείμενο γίνεται πηγή έμνευσης για καλλιτεχνική δημιουργία.Αυτό εξάλλου είναι και το ζητούμενο όταν ερχόμαστε σε επαφή με τη λογοτεχνία.

Το κείμενο της » Φόνισσας»

Σας παραθέτω το κείμενο του έργου που μελετάτε από το Σπουδαστήριο του νέου Ελληνισμού.Μια συνολική θεώρηση του έργου είναι απαραίτητη για την εκπόνηση των εργασιών σας.Καλή ανάγνωση!

Φωτογραφίες του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη

Δείτε φωτογραφίες του Παπαδιαμάντη.

Previous Older Entries